VERİ KULLANIM

SÖZLEŞMESİ

AnadoluHost Gizlilik ve Veri Kullanım Sözleşmesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 S.K.) Kapsamı Genel Gizlilik Sözleşmesi

1- TARAFLAR

Bir tarafta AnadoluHost ve websitesi (bu sözleşmede kısaca “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır.) Diğer tarafta, veri paylaşılan, müşteriler ve tedarikçiler ile ürün servisleri, distribütörler, bayiler, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, servis sağlayıcıları ve danışmanlar (bu sözleşmede kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.


2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar arasından akdedilen yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesinin (bundan böyle “HİZMET SÖZLEŞMESİ” olarak anılacaktır.) eki niteliğindeki işbu sözleşmenin konusu, hizmet sözleşmesi kapsamında müşteriler ve diğerleri tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak müşteriler ve diğerlerine işveren (Veri Sorumlusu) tarafından verilen bilgi ve belgelerin işverenin onayı veya müşteriler ve diğerlerinin açık rıza beyanı olmaksızın kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin ve genel verilerin herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmasının, erişmesinin, verilmesinin, sızdırılmasının önüne geçecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.


3- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımını bulan kişiye ait bilgiler ile Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi, Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler. Hizmet sözleşmesinde tanımlanan işler/görevler/hizmetler esnasında işveren tarafından müşteriye açıklanan fikir, proje, uzmanlık bilgileri, tasarım, buluş, iş metodu ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know how ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve iletişim yöntemleri gizli bilgi olarak kabul edilir.


4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Hizmet Sağlayıcı hizmet sözleşmesi kapsamında müşteriye hizmetini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi ve gerekli her türlü bilgi ve belgeyi müşteriye vermeyi taahhüt eder.

4.2. Hizmet Sağlayıcı, müşteriye ve diğerlerine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olması sebebiyle ortaya çıkabilecek olan eksiklik, gecikme veya aksaklıklardan dolayı Hizmet Sağlayıcıyı sorumlu tutamaz.

4.3 Müşteri ve diğerlerine hizmet sağlayıcı tarafından kendisine açıklanan bilgi ve belgelerin gizli olduğunu bildiğini ve bu nedenle söz konusu gizli bilgileri sadece kendisinin bileceğini ve hizmetin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizli bilgilerden sadece hizmetin gereği kadar haberdar olacaklarını, işbu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde hizmet sağlayıcıin izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Müşteri ve diğerleri hizmetin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların işbu sözleşmede öngörülen gizlilik ilkelerine aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olacağını, söz konusu üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini, aykırılık hallerinden haberdar olduğu takdirde, derhal ve yazılı olarak hizmet sağlayıcı söz konusu aykırılık durumunu bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.5. Müşteri ve diğerleri tarafından Gizli bilgilerin ve kişisel verilerin işbu sözleşmeye aykırı olarak açıklanması, erişilmesine imkan sağlanması, sızdırılması veya benzeri davranışlarla bilgilerin ele geçirilmesine ortam sağlanması halinde işveren, masrafları müşteriye ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini müşteriden ve diğerlerinden talep etme hakkına sahiptir.

4.6. Hizmet sağlayıcı Müşteriye verdiği hizmetin TC yasalarına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde , müşteri bilgilerini kopyalama, saklama ve adli makamlar ile paylaşma hakkına sahiptir. Bu durumda paylaşılan bilgiler için müşteri tazminat talep etme hakkına sahip olmadığını kabul eder.


5- SÜRE

5.1. Hizmet sözleşmesinin eki niteliğindeki işbu sözleşme, üyeliğin açıldığı tarihte yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler hizmet sözleşmesinin geçerliliğini koruduğu müddetçe devam edecektir.

5.2. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde dahi işbu sözleşme, hizmet sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren işletmeye ve ürünlere ait bilgiler ile kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olanları ve işverenliğin izni olan bilgiler hariç ve kişisel veri sahibinin rızası hariç kişisel verilerin süresiz olarak gizliliği ve korunması olarak geçerliliğini koruyacaktır.


6- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

İşbu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve/veya sözlü tüm sözleşmelerin (burada sayılmamış bilgiler ve patent ve benzeri buluş sözleşmeleri hariç) yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir..Hizmet sağlayıcı sözleşme değişikliğini elektronik posta yoluyla duyurmak zorundadır.


7- TEBLİGAT

Tarafların işbu sözleşmenin atıfta bulunduğu sözleşmelerde, belge ve metinlerde belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli addolunacaktır.


8- Sözleşme’nin Geçerliliği ve Kabulu

Müşteri web sitesi üzerinden üyelik açtığı andan itibaren bu maddeleri okuyup onaylar ve kabul ettiğini beyan eder. Fatura oluşturulduğu andan itibaren sözleşme yürürlüğe alınır..

7/24 Kesintisiz Müşteri Desteği

Powered by WHMCompleteSolution

ÇÖZÜM
ORTAKLARIMIZ

logo1
logo2
logo3
logo4
logo1
logo2
logo3
logo4
sola git
sola git